Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân
 1. Các bên xử lý Dữ liệu Cá nhân

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile xử lý dữ liệu cá nhân của các khách hàng (“Khách hàng” hoặc “Chủ thể Dữ liệu”), thông qua Website, ứng dụng di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Vietnamobile hoặc của đối tác của Vietnamobile cho Khách hàng, những thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với cá nhân Khách hàng, con đẻ, con nuôi, hoặc người được giám hộ của Khách hàng (nếu có) hoặc giúp xác định cá nhân Khách hàng, con đẻ, con nuôi, hoặc người được giám hộ của Khách hàng (nếu có) như được mô tả dưới đây (“Dữ liệu Cá nhân”), do Khách hàng cung cấp theo hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch giữa Khách hàng với Vietnamobile hoặc các thông tin khác được xác định là Dữ liệu Cá nhân theo quy định của pháp luật được xử lý[1] bởi:

 • Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile (“Vietnamobile” hoặc “Bên Kiểm soát Dữ liệu” hoặc “Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu”, tùy từng trường hợp cụ thể); và/hoặc
 • các đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các đối tác (bao gồm cả đối tác thu cước hoặc thu hồi nợ), các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán (nếu áp dụng) của Vietnamobile, hoặc bên khác được xử lý dữ liệu thay mặt cho Vietnamobile thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận với Vietnamobile (“Bên Xử lý Dữ liệu”); và/hoặc
 • bên khác được xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật (“Bên Thứ ba”)

theo những nội dung chi tiết được quy định như dưới đây.

Khách hàng phải được ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng, con đẻ, con nuôi hoặc người được giám hộ của Khách hàng (nếu có).

Thông báo này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dũ Liệu Cá Nhân của Khách hàng, con đẻ, con nuôi hoặc người được giám hộ của Khách hàng và không loại trừ thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

 1. Các Dữ liệu Cá nhân được xử lý[2]

Vietnamobile hoặc Bên Xử lý Dữ liệu hoặc Bên Thứ ba xử lý các Dữ liệu Cá nhân liệt kê trong bảng dưới đây:

STT

Loại Dữ liệu cá nhân

(a)     

Số điện thoại (số thuê bao)

(b)    

Thông tin về đối tượng sử dụng số thuê bao (số điện thoại) và thông tin về mối quan hệ với Khách hàng

 Cho bản thân Khách hàng

 Cho con đẻ dưới 14 tuổi

 Cho con nuôi dưới 14 tuổi

 Cho người được giám hộ

(c)     

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có)

(d)    

Ngày, tháng, năm sinh

(e)     

Quốc tịch

(f)     

Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân (số CCCD), số hộ chiếu

(g)     

Ngày cấp chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân (số CCCD), hộ chiếu

(h)    

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

(i)      

Hình ảnh của cá nhân

(j)      

Chữ ký

(k)    

Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân (đặc điểm nhận dạng của cá nhân trên căn cước công dân, hộ chiếu và ảnh chụp của Chủ thể Dữ liệu)

(l)      

Thông tin về số dư tài khoản viễn thông

(m)  

Giới tính (ghi trên căn cước công dân, hộ chiếu và giấy tờ định danh cá nhân khác)

(n)    

Thông tin khác ghi trên căn cước công dân, hộ chiếu và giấy tờ định danh cá nhân khác được sử dụng khi giao dịch với Vietnamobile

(o)    

Thông tin về giao dịch khi sử dụng các dịch vụ với Vietnamobile

(p)    

Dữ liệu về vị trí của Chủ thể Dữ liệu được xác định qua dịch vụ định vị

(q)    

Thông tin về tài khoản số của cá nhân (bao gồm cả email)[3]

(r)      

Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng khi mua sản phẩm, dịch vụ của Vietnamobile trên các nền tảng trực tuyến

(s)     

Các thông tin khác gắn liền với cá nhân Khách hàng hoặc giúp xác định cá nhân Khách hàng (nêu cụ thể, nếu có)

(t)      

Dữ liệu khác được pháp luật quy định là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm và cần có biện pháp bảo mật cần thiết nhưng phải được Xử lý Dữ liệu (nếu có)

(u)    

Dữ liệu khác được pháp luật quy định là Dữ liệu Cá nhân cơ bản nhưng phải được Xử lý Dữ liệu (nếu có)

Các dữ liệu quy định tại Mục (a) đến Mục (o) của bảng trên là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm để định danh khách hàng theo quy định của pháp luật và cần được Xử lý Dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng với Vietnamobile.

Các dữ liệu quy định tại Mục (t) của bảng trên là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm.

 1. Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân nêu tại Phần 2 trên (Các Dữ liệu Cá nhân được xử lý) trên được Vietnamobile xử lý theo các mục đích dưới đây:

 STT

Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

Loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý tương ứng với mục đích xử lý

(a)                 Mục đích: Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

(i)                  

Giao kết hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của pháp luật

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(ii)                

Lưu giữ thông tin thuê bao trên cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp viễn thông

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(iii)              

Các trường hợp cần Xử lý Dữ liệu bắt buộc khác theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

 

(b)                 Mục đích: Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ thể Dữ liệu và thực hiện nghĩa vụ của Vietnamobile trong việc cung cấp dịch vụ cho Chủ thể Dữ liệu/Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Vietnamobile hoặc đối tác của Vietnamobile cung cấp; và phòng chống gian lận về cước viễn thông:

(i)                  

Xử lý đơn đặt hàng, kích hoạt dịch vụ, xác thực tính giá cước, lập hóa đơn, thu cước, kết nối với các nhà mạng khác để cung cấp dịch vụ và ngăn chặn hành vi gian lận cước hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (q) trong bảng tại Phần 2 trên.

(ii)                

Phân tích các thông số về sản lượng, doanh thu để chống gian lận, trục lợi viễn thông

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự (a), (l), (o), (q), (r), (t) và (u) trong bảng tại Phần 2 trên.

(iii)              

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ cho Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Vietnamobile hoặc đối tác của Vietnamobile cung cấp

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (r) trong bảng tại Phần 2 trên.

(iv)              

Đối soát sản lượng, doanh thu giữa Vietnamobile và đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự (a),(l), (o), (p), và (r) trong bảng tại Phần 2 trên.

(c)                 Mục đích: Chăm sóc Khách hàng:

(i)                  

Tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Khách hàng

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) và (q)  trong bảng tại Phần 2 trên.

(ii)                

Liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) và (q)  trong bảng tại Phần 2 trên.

(iii)              

Hỗ trợ khách hàng nhanh hơn, hoàn thiện nội dung, thiết kế website và ứng dụng di dộng của Vietnamobile

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(iv)              

Thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách hàng

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(v)                

Nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và sản phẩm

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(vi)              

Thông báo cho Khách hàng các vấn đề liên quan đến dịch vụ của Vietnambile

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) trong bảng tại Phần 2 trên.

(d)                 Mục đích: Tiếp thị trực tiếp

 

(i)                  

Gửi thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất, các chương trình khách hàng thường xuyên liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vietnamobile

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự (a),(l), (o), (p), và (r) trong bảng tại Phần 2 trên.

(ii)                

Gửi thông tin khuyến mãi và các ưu đãi mới nhất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của đối tác của Vietnambile

Dữ liệu cá nhân được đánh số thứ tự (a),(l), (o), (p), và (r) trong bảng tại Phần 2 trên.

 1. Cách thức xử lý Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng có thể được xử lý:

 •  Bằng tay;
 •  Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
 •  Cách thức khác.
 1. Hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng được xử lý theo các cách thức dưới đây:

Thu thập

Kết hợp

Chia sẻ

Ghi

Truy cập

Truyền đưa

Phân tích

Truy xuất

Cung cấp

Xác nhận

Thu hồi

Chuyển giao

Lưu trữ

Mã hóa

Xóa

Chỉnh sửa

Giải mã

Hủy

Công khai

Sao chép

Các hành động khác có liên quan (nếu có)

Các dữ liệu quy định tại Mục (a) đến Mục (o) của Phần 2 ở trên là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm để định danh khách hàng theo quy định của pháp luật và cần được Xử lý Dữ liệu để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng với Vietnamobile.

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi Xử lý Dữ liệu
 • Vietnamobile cam kết bảo mật các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và sử dụng các biện pháp thích hợp để các Dữ liệu Cá nhân mà Khách hàng cung cấp cho Vietnamobile thông qua website, ứng dụng di động và điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Vietnamobile được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép và rò rỉ Dữ liệu Cá nhân.

Tuy nhiên, có những sự cố có thể xảy ra ngoài mong muốn của Vietnamobile. Trong trường hợp truy cập trái phép và sự rò rỉ Dữ liệu Cá nhân nằm ngoài mong muốn và/hoặc khả năng kiểm soát của Vietnamobile, việc xử lý hành vi phạm pháp luật về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 • Khách hàng đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của mình là chính xác. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân được cung cấp không chính xác, dịch vụ theo Hợp đồng có thể bị ngừng cung cấp, chấm dứt hoặc gián đoạn; đồng thời Khách hàng/Chủ thể Dữ liệu chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 1. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý Dữ liệu Cá nhân
 • Thời gian bắt đầu xử lý Dữ liệu Cá nhân: khi Khách hàng/Chủ thể Dữ liệu cung cấp Dữ liệu Cá nhân;
 • Thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu Cá nhân: sau 02 năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng, hoặc khi mục đích Xử lý Dữ liệu đã hoàn thành, hoặc theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng (Chủ thể Dữ liệu)
 • Quyền của Khách hàng
 • Quyền được biết: Khách hàng được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền đồng ý: Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ trường hợp xử lý Dữ liệu Cá nhân được xử lý trong trường hợp không cần sự đồng ý của Chủ thể Dữ liệu theo quy định của pháp luật.
 • Quyền truy cập: Khách hàng được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình trong cơ sở dữ liệu của Vietnamobile theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Vietnamobile.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Khi việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng được thực hiện dựa trên sự đồng ý trước của Khách hàng, Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của Khách hàng trước khi rút lại sự đồng ý. Hệ quả của việc rút lại sự đồng ý này được nêu tại Phần 9 dưới đây.
 • Quyền xóa dữ liệu: Khách hàng có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình được Vietnamobile lưu trữ trong các trường hợp được quy định bởi pháp luật, ví dụ trường hợp Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng không còn cần thiết cho mục đích thu thập, xử lý ban đầu hay trường hợp Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng được xử lý một cách bất hợp pháp.
 • Quyền hạn chế Xử lý Dữ liệu: Khách hàng được yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Tuy nhiên, việc hạn chế Xử lý Dữ liệu sẽ không ảnh hường đến tính hợp pháp của việc Xử lý Dữ liệu dựa trên sự đồng ý của Khách hàng trước khi Khách hàng đưa yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu. Hệ quả của hạn chế Xử lý Dữ liệu này được nêu tại Phần 9 dưới đây.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Khách hàng được yêu cầu Vietnamobile cung cấp cho bản thân Dữ liệu Cá nhân của mình theo quy định của pháp luật và phù hợp với hướng dẫn của Vietnamobile.
 • Quyền phản đối Xử lý Dữ liệu: Khách hàng được phản đối Vietnamobile xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu Cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị khi chưa được sự đồng ý của Khách hàng. Hệ quả của việc phản đối Xử lý Dữ liệu này được nêu tại Phần 9 dưới đây.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vệ: Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên của mình bằng cách gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ trụ sở chính của Vietnamobile tại Tầng 6, Tòa nhà King Building, Số 7 Phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ cskh@vietnamobile.com.vn, hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số 0922789789.

Đối với quyền cung cấp dữ liệu, Khách hàng có thể thực hiện thông qua việc trực tiếp (hoặc thông qua người được ủy quyền) đến trụ sở của Vietnamobile để yêu cầu, hoặc gửi Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo mẫu do pháp luật quy định qua địa chỉ email (cskh@vietnamobile.com.vn), dịch vụ bưu chính đến địa chỉ trụ sở chính của Vietnamobile.

 • Nghĩa vụ của Khách hàng
 • Tự bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu Cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân.
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.
 1. Hệ quả khi Khách hàng/Chủ thể Dữ liệu rút lại sự đồng ý, hạn chế Xử lý Dữ liệu và/hoặc phản đối việc Xử lý Dữ liệu
 • Tại bất kỳ thời điểm nào, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Khách hàng có quyền
 • rút lại sự đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu; và/hoặc
 • hạn chế Xử lý Dữ liệu; và/hoặc
 • phản đối Xử lý Dữ liệu,

do Vietnamobile/Bên Kiểm soát Dữ liệu/Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu/Bên Xử lý Dữ liệu/Bên Thứ ba thực hiện.

 • Trong trường hợp Vietnamobile/Bên Kiểm soát Dữ liệu/Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu/ Bên Xử lý Dữ liệu/Bên Thứ ba thực hiện quy định tại Phần 9(a) trên, Chủ thể Dữ liệu/Khách hàng có thể sẽ:
 • không sử dụng được dịch vụ; hoặc
 • chỉ sử dụng được một phần dịch vụ; hoặc
 • sử dụng được dịch vụ/sản phẩm với chất lượng không như mong muốn/mô tả/công bố/ đăng ký của bên cung cấp; hoặc
 • không được biết các thông tin về hàng hóa/dịch vụ và/hoặc về các chương trình khuyến mại; hoặc
 • không được tham gia các chương trình khuyến mại có liên quan.

10        Hiệu lực

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày được đăng trên trên Website, ứng dụng di động của Vietnamobile.

Vietnamobile bảo lưu quyền thay đổi Thông báo này bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên Website, ứng dụng di động của Vietnamobile cùng ngày cập nhật.

[1]           Xử lý Dữ liệu” là hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; cụ thể đó là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu Cá nhân, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan; hoặc các hoạt động khác được xác định là xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

[2]           Những Dữ liệu Cá nhân được đánh số thứ tự từ (a) đến (o) (bao gồm cả (b) nếu bố/mẹ đăng ký số thuê bao cho con) bắt buộc phải được đồng ý xử lý để Vietnamobile cung cấp dịch vụ theo hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật.

[3]           Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng.