Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Điều khoản & Điều kiện(T & C) Ứng dụng Vietnamobile

Chào mừng Khách Hàng đến với website Vietnamobile (‘Ứng dụng’) - được thiết lập và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile (sau đây gọi là “Vietnamobile” hay “chúng tôi”).

Khi Khách Hàng truy cập vào website của chúng tôi có nghĩa là Khách Hàng đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này và Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website mà không cần thông báo trước. Khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng Website, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là Khách Hàng đã chấp nhận những thay đổi đó. Khách Hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

T & C đưa ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.Các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi, theo thời gian, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các thay đổi đối với các điều khoản này bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên trang web của Vietnamobile.Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của Vietnamobile, bạn đã chấp nhận T & C này.

TÀI KHOẢN

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Ứng dụng(ví dụ: để sử dụng Dịch vụ), bạn phải sử dụng số Vietnamobile và kết nối với mạng Vietnamobile.Ứng dụng sẽ cung cấp mã xác thực cho số Người dùng.

Ứng dụng Vietnamobile cho phép người dùng đăng nhập trên nhiều thiết bị, tuy nhiên người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hành vi sai trái xảy ra trong quá trình sử dụng Ứng dụng.Vietnamobile có quyền đình chỉ tài khoản của bạn, nếu có một dấu hiệu được tìm thấy bởi Vietnamobile cho bất kỳ việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng Dịch vụ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ và ứng dụng di động Vietnamobile thuộc về Vietnamobile.

Vietnamobile có quyền, bất cứ lúc nào, để sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó có hoặc không có thông báo.Bạn đồng ý rằng Vietnmaobile sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại, trong Dịch vụ đều thuộc sở hữu của Vietnamobile.

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

‘Thông tin người dùng’ nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin mà người dùng / bạn gửi đến hoặc sử dụng với Dịch vụ(ví dụ: nội dung trong hồ sơ người dùng). Bạn chịu trách nhiệm về thông tin người dùng của bạn.Cùng với tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng Thông tin người dùng của bạn, bao gồm tính chính xác, đầy đủ hoặc bất kỳ sự tiết lộ nào về Thông tin người dùng của bạn khiến bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể nhận dạng cá nhân.Bạn phải bảo đảm rằng Thông tin người dùng của bạn không vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận(được xá c định bên dưới). Bạn không được tuyên bố hoặc ngụ ý rằng Thông tin người dùng của bạn theo bất kỳ cách nào được cung cấp, tài trợ hoặc xác nhận bởi Vietnamobile.Bạn sẽ chịu trá ch nhiệm hoàn toàn về Thông tin người dùng của mình, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu, ví dụ, Thông tin người dùng của bạn vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.Vietnamobile khô ng bắt buộc phải sao lưu mọi Thông tin người dùng và Thông tin người dùng có thể bị xóa theo các quy định hiện hành cho mục đích bảo trì.

Chính sách sử dụng được chấp nhận.Phần sau đâ y nêu ra ‘Chính sách sử dụng được chấp nhận’ của Vietnamobile: (a) Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Thông tin người dùng nào mà: (i) vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác; (ii) đó là bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, tra tấn, đe dọa, gây hại, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thô tục, phỉ báng, giả dối, cố ý lừa dối, khiêu dâm, xúc phạm, xúc phạm chủng tộc, hận thù, xúc phạm chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân hoặc bị phản đối; (Iii) có hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc(iv) vi phạm luật pháp, quy định hoặc nghĩa vụ hoặc hạn chế do bất kỳ bên thứ ba nào áp đặt. (b) Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để: (i) tải lên, truyền hoặc phân phối bất kỳ vi-rút máy tính hoặc bất kỳ phần mềm nào có ý định làm hỏng hoặc thay đổi hệ thống hoặc dữ liệu máy tính; (ii) gửi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư rác, thư dây chuyền hoặc bất kỳ hình thức tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu nào khác, cho dù là thương mại hay cách khác; (iii) thu hoạch, thu thập hoặc tập hợp thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến người dùng khác, bao gồm địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ; (iv) can thiệp, phá vỡ hoặc tạo gánh nặng không đáng có cho các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ, lạm dụng gói hoặc mạng hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc quy trình của các mạng đó; (v) cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, các hệ thống hoặc mạng máy tính khác được kết nối hoặc sử dụng cùng với Dịch vụ, thông qua khai thác mật khẩu hoặc các phương tiện khác; (vi) quấy rối hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của người dùng khác; hoặc(vii) giới thiệu phần mềm hoặc tác nhân hoặc tập lệnh tự động cho Dịch vụ để tạo nhiều tài khoản, tạo các tìm kiếm tự động

Người dùng khác: Mỗi người dùng tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các thông tin tài khoản của mình.Bởi vì chúng tôi không kiểm soát được thông tin tài khoản người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin tài khoản nào và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, sự phù hợp và chất lượng của các thông tin người dùng.Tương tác của bạn và người dùng khác chỉ là giữa bạn và người dùng.Bạn đồng ý rằng Vietnamobile sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh như là kết quả các tương tác như vậy.Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng dịch vụ nào, chúng tôi không có nghĩa vụ để giải quyết.

Phát hành.Người dùng qua đây phát hành và miễn phí từ VIETNAMOBILE(bao gồm nhưng khô ng giới hạn cán bộ, nhân viên, giám đốc, công ty thành viên, đại lý, những người thừa kế và chuyển nhượng), và khước từ và từ bỏ mỗi hoặc tất cả yêu cầu bồi thường, tranh chấp, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, hành động và nguyên nhân của mọi hành vi và bản chất(bao gồm thương tí ch cá nhân, tử vong và thiệt hại tài sản)trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ tương tác với, hoặc hành động hoặc bỏ qua người dùng Trang web hoặc Dịch vụ khác hoặc Quảng cáo và Trang web của bên thứ ba.

Xem xét rằng Ứng dụng có thể chứa quảng cáo và hoặc liên kết với nhà cung cấp bên thứ ba, Vietnamobile sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, virus hoặc mất mát do thay đổi nội dung, bất kỳ tài liệu nào do bên thứ ba cung cấp, tội phạm, vi phạm hoặc trục trặc của Dịch vụ do việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập được thực hiện bởi Người dùng.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm quản lý thiết bị của mình trong khi cài đặt Ứng dụng hoặc bất kỳ phần mềm nào khác và cũng đảm bảo tuân thủ mọi quy định của luật pháp và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng phần mềm.Người dù ng cũng có trách nhiệm giữ an toàn thông tin nội dung của họ và sao lưu và cập nhật thiết bị của họ.

Người dùng đồng ý rằng Thông tin người dùng được cung cấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng bởi Vietnamobile, các công ty liên kết, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và ngân hàng của Vietnamobile để xử lý bất kỳ hướng dẫn thanh toán(nếu có) cho mục đích sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng, cài đặt và cung cấp các dịch vụ viễn thông liên quan, thanh toán, quyết toán và dịch vụ khách hàng.Vietnamobile có thể, trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết, đại lý và hoặc đối tác kinh doanh của mình sử dụng Thông tin người dùng để tiếp thị trực tiếp Dịch vụ và dịch vụ gia tăng và hoặc sản phẩm viễn thông liên quan được cung cấp bởi Vietnamobile công ty liên kết, nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác kinh doanh với các sản phẩm có liên quan khác.

Vietnamobile có thể thu thập thông tin nhận dạng người dùng, thông tin liên lạc, địa chỉ email và số điện thoại và các thông tin khác có thể được yêu cầu để thực hiện Dịch vụ.Người dùng đồng ý thu thập, xử lý, lưu trữ, phân tích, công bố, định tuyến và phân phối thông tin đó và Thông tin người dùng theo các luật và quy định hiện hành.

Bản điều khoản và điều kiện này(T & C) được thiệt lập hợp pháp theo quy định luật pháp Việt Nam.Theo mục này, T & C sẽ vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ trong khi bạn sử dụng Dịch vụ.Chú ng tôi có thể(a) đình chỉ quyền sử dụng Dịch vụ của bạn(bao gồm cả Tà I khoản Vietnamobile) hoặc(b) chấm dứt T & C này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Dịch vụ vi phạm T & C này.Sau khi chấm dứt T & C này, Tài khoản Vietnamobile của bạn và quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức.Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt Tà I khoản Vietnamobile của bạn đều liên quan đến việc xóa Thông tin người dùng của bạn liên quan đến cơ sở dữ liệu của chúng tôi.Vietnamobile sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn khi chấm dứt T & C này, bao gồm cả việc chấm dứt Tài khoản Vietnamobile của bạn hoặc xóa Thông tin người dùng của bạn.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG MUA HÀNG TRÊN ỨNG DỤNG VIETNAMOBILE

- Mua Sản Phẩm bán trên Website

- Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Website vào từng thời điểm.

Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là ‘Khách Hàng’) khi tiến hành mua Sản Phẩm trên Website phải cung cấp các giấy tờ sau để tiến hành giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

- Trường hợp là cá nhân: bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng đối với người có quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu còn thời hạn lưu hành tại Việt Nam đối với người có quốc tịch nước ngoài (sau đây gọi chung là giấy tờ tùy thân);

- Trường hợp là tổ chức: bản chính hay bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận pháp nhân). Đối với dịch vụ viễn thông di động, tổ chức phải gửi kèm theo danh sách các cá nhân thuộc tổ chức (có xác nhận hợp pháp của tổ chức) được phép sử dụng dịch vụ viễn thông theo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung mà tổ chức giao kết với doanh nghiệp viễn thông (trường hợp tổ chức giao cho người sử dụng) đồng thời kèm theo bản chính giấy tờ tùy thân của từng cá nhân. Trường hợp Khách Hàng giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải cung cấp văn bản ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ tùy thân của mình;

Đối với Khách Hàng dưới 14 tuổi hoặc người được giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự, việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện.

CÁC BƯỚC ĐẶT HÀNG

- Khi Khách Hàng đặt hàng tại Website, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến Khách Hàng mã số đơn hàng.

- Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, Khách Hàng vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà Khách Hàng tham gia.

GIÁ CẢ & THANH TOÁN

- Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website.

- Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên Website trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

- Vietnamobile có quyền từ chối hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng của Khách Hàng trong một số trường hợp theo quyết định của chúng tôi.

- Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

+ Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Website chuyển đến;

+ Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

+ Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Website. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Website, Khách Hàng cần liên hệ ngay với tổng đài chăm sóc Khách Hàng của chúng tôi theo số: 0922789789 (sau đây gọi là “Tổng đài CSKH”) hoặc tổng đài của Ngân hàng phát hành thẻ để được xử lý kịp thời;

+ Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

GIAO NHẬN SẢN PHẨM

- Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Website hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

+ Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Tổng đài CSKH của chúng tôi tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều này được gọi chung là "Người Nhận Hàng".

+ Khi được Vietnamobile yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

- Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm. Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website, các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ không được xử lý.

ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

- Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Website.

ĐIỂM THƯỞNG & ĐỔI ĐIỂM

- Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Vietnamobile tại từng thời điểm.

- Vietnamobile khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Website để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & XỬ LÝ KHIẾU NẠI

- Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm,… Khách Hàng có thể liên hệ với Tổng đài CSKH 0921667667 hoặc địa chỉ email 

CSKH@vietnammobile.com.vn

. Khi liên hệ với Tổng đài CSKH, Khách Hàng phải cung cấp mã số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Vietnamobile đã gửi cho Khách Hàng. Tổng đài CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

- Trong mọi trường hợp, Vietnamobile không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Vietnamobile sang Khách Hàng.

- Đối với các phần quà tặng kèm của VNM khi Khách Hàng mua Sản Phẩm qua Website: Kênh phân phối và khách hàng bán buôn có nghĩa vụ thực hiện đăng ký thông tin thuê bao cho người sử dụng cuối cùng theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

- Vietnamobile và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

- Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

- Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Vietnamobile và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

---------------***---------------

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. Phạm vi giao hàng

Vietnamobile phục vụ giao hàng cho Khách Hàng đến địa điểm theo yêu cầu của Khách Hàng trên Toàn quốc (*).

(*) Đơn hàng sẽ được giao tới tận nhà của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp hạn chế như khu vực văn phòng, chung cư cao tầng có quy định hạn chế ra vào. Trong các trường hợp hạn chế này, nếu Khách Hàng có nhu cầu giao tận nhà, vui lòng gọi Tổng đài CSKH để được hỗ trợ.

2. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng: Từ 8h30 - 17h30 tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

+ Khu vực nội thành Hà Nội, Tp. HCM: tối đa 24h

+ Các khu vực còn lại: tối đa 72h

(*) Các khung thời gian trên đều không tính Chủ nhật và ngày nghỉ lễ

3. Phí giao hàng

Phí giao hàng sẽ được thông báo theo từng đơn hàng dựa vào khu vực và thời điểm giao hàng.

---------------***---------------

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Các hình thức thanh toán

Khách Hàng có thể lựa chọn 1 trong các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua bất kỳ Sản Phẩm trên Website.

 1.1. Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà Khách Hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

- Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);

- Thẻ Visa/Master Card (Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng);

- Mã giảm giá (Gift Code);

1.2. Thanh toán trả sau: là hình thức mà Khách Hàng sử dụng tiền mặt để thanh toán cho đơn hàng mua tại Website sau khi nhận hàng (thanh toán COD).

2. Quy định áp dụng thanh toán

- Thanh toán trả trước: áp dụng cho tất cả Khách Hàng khi mua hàng tại Website sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

- Thanh toán trả sau: được áp dụng cho các Khách Hàng khi mua hàng trên Website sử dụng hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận..

- Quy định kết hợp các hình thức thanh toán: Khách Hàng chỉ có thể kết hợp Mã giảm giá (Gift Code) với một trong các hình thức thanh toán còn lại.

Danh sách thẻ được chấp nhận thanh toán trực tiếp

I. Thẻ quốc tế:

1. Visa Card

2. Master Card

II. Thẻ nội địa:

1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

2. Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)

3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)

5. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

6. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

8. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

9. Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank)

10. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

11. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)

12. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

13. Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)

14. Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank)

15. Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank)

16. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank)

17. Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB)

18. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

---------------***---------------

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính sách đổi, trả Sản Phẩm của Website quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho Khách Hàng.

I. LÝ DO CHẤP NHẬN TRẢ HÀNG

- Sản Phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

- Sản Phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, nứt vỡ v.v.).

- Sản Phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho Khách Hàng.

II. YÊU CẦU CHO SẢN PHẨM TRẢ HÀNG

1. Điều kiện trả hàng:

- Sản Phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).

- Sản Phẩm còn thời hạn sử dụng.Sản phẩm không bị dơ bẩn, không có dấu hiệu đã qua sử dụng.

- Khách Hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại Website (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng điện tử, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)

2. Thời gian áp dụng trả hàng:

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về Sản Phẩm trên Website, Khách Hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu trả lại.

3. Địa điểm trả hàng:

Khách Hàng mang Sản Phẩm cùng với CMTND, giấy tờ xác nhận về việc đã mua hàng tại Website (mã đơn hàng, hóa đơn mua hàng điện tử, biên nhận giao hàng,…) đến Cửa hàng giao dịch của Vietnamobile trong giờ hành chính tại 1 trong các địa chỉ sau:

1/ Tại Hà Nội: 203 Xã Đàn, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
2/ Tại Đà Nẵng: 150 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê,TP Đà Nẵng
3/ Tại HCM: 98 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:

- Nếu Khách Hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.

- Nếu Khách Hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên Vietnamobile tiếp nhận sản phẩm trả lại từ Khách Hàng.

5. Chi phí trả hàng

Đối với các Sản Phẩm trả lại do lỗi của Vietnamobile hoặc nhà cung cấp (NCC), Khách Hàng sẽ được miễn phí trả lại Sản Phẩm.

III. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

1. Nguyên tắc hoàn tiền

- Hoàn tiền được thực hiện khi Khách Hàng đã thanh toán cho Vietnamobile nhưng sau đó phát sinh các vấn đề: hết hàng hoặc Khách Hàng đã nhận hàng nhưng có yêu cầu đổi, trả Sản Phẩm theo quy định tại điều I của Chính sách đổi trả.

- Không áp dụng đối với các yêu cầu hoàn tiền dưới 1.000 Đồng.

- Thời gian xử lý hoàn tiền tính theo ngày làm việc (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết được nghỉ theo quy định).

- Hoàn tiền khi Khách Hàng sử dụng Giftcode: trong các trường hợp đặc biệt được Vietnamobile chấp nhận hoàn tiền khi Khách Hàng sử dụng Giftcode, Vietnamobile sẽ không hoàn lại khoản giá trị Giftcode Khách Hàng đã sử dụng mà chỉ hoàn lại khoản tiền Khách Hàng thực tế bỏ ra khi mua hàng.

2. Phương thức hoàn tiền

- Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng:

Khách hàng liên hệ Tổng đài CSKH của Vietnamobile, cung cấp các thông tin và làm theo hướng dẫn.

- Hoàn tiền mặt tại Cửa hàng giao dịch của Vietnamobile:

Khách Hàng đến Cửa hàng giao dịch của Vietnamobile tại địa chỉ nêu trên và xuất trình giấy tờ xác nhận về việc đã mua hàng tại Website (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng điện tử, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…), chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận tiền mặt.

3. Thời gian xử lý

Vietnamobile sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách Hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi Vietnamobile nhận lại Sản Phẩm.

Lưu ý: Vietnamobile không chịu trách nhiệm trong các trường hợp Sản Phẩm hỏng hóc trong quá trình vận chuyển đến Trung tâm đổi trả Vietnamobile.