Đối Tác Nội Dung

Vietnamobile công khai bảng giá cước của các đối tác nội dung, bạn có thể xem thông tin chi tiết để quản lý tài khoản, hạn chế những phát sinh cước không cần thiết

Giá cước 1900

Nhà cung cấp Đầu số Giá cước
Viettel 1900800x 1000 VND
Viettel 1900801x 1000 VND
Viettel 1900802x 1500 VND
Viettel 1900803x 1500 VND
Viettel 1900804x 1500 VND
Viettel 1900805x 1500 VND
Viettel 1900806x 1000 VND
Viettel 1900807x 2000 VND
Viettel 1900808x 2000 VND
Viettel 1900809x 1000 VND
Viettel 19008198 1000 VND
Viettel 190086xx (except 19008699) 3000 VND
Viettel 19008699 1000 VND
Viettel 190089xx 5000 VND
Viettel 190090xx (trừ 19009099) 1000 VND
Viettel 19009099 1000 VND
Viettel 190092xx (trừ 19009247) 1500 VND
Viettel 19009247 1000 VND
Viettel 190094(00-49) 2000 VND
Viettel 190094(50-99) 2000 VND
Viettel 19009669(00-49) 2000 VND
Viettel 19009669(50-99) 5000 VND
Viettel 19009696xx 1000 VND
HTC 190045xx 7000 VND
HTC 190046xx 5000 VND
HTC 19004700-19004739 3000 VND
HTC 19004740-19004769 1000 VND
HTC 19004770-19004799 500 VND
FPT 19006600->19006619
19006630->19006639
190060xx, 190064xx
19006360xx,19006364xx
19006710 -> 19006732
19006734 -> 19006776
19006900 -> 19006919
19006921 -> 19006935
19006937 -> 19006968
19006970 -> 19006988
1000 VND
FPT 19006650->19006660
19006677->19006689
19006695->19006699
1500 VND
FPT 19006800
19006805->19006811
19006818->19006840
19006848->19006849
19006100-19006129
19006361xxx
2000 VND
FPT 19006620->19006629
19006640->19006649
19006850->19006899
19006130-19006159
19006163
19006362xx
3000 VND
  19006661->19006670
19006671->19006676
19006690->19006694
19006801->19006804
19006812->19006817
19006841->19006847
190062xx
19006160-6199<>6163
190065xx
19006363xx
19006700 -> 19006709
19006733
19006777 -> 19006799
19006920, 19006936
19006969
19006989 -> 19006999
5000 VND
VNPT 1900100x 1000 VND
VNPT 1900110x 1000 VND
VNPT 1900111x 2000 VND
VNPT 1900112x 3000 VND
VNPT 1900113x 4000 VND
VNPT 1900114x 5000 VND
VNPT 1900115x 6000 VND
VNPT 1900116x 8000 VND
VNPT 1900117x 10000 VND
VNPT 1900118x 12000 VND
VNPT 190012xx 1000 VND
VNPT 19001255 1000 VND
VNPT 190015xx 1000 VND
VNPT 190017xx 1500 VND
VNPT 190018xx 1000 VND
VNPT 1900190x 1000 VND
VNPT 19001900 1000 VND
VNPT 190054xxxx 1000 VND
VNPT 190055xxxx 1500 VND
VNPT 190056xxxx 2000 VND
VNPT 190057xxxx 3000 VND
VNPT 190058xxxx 2000 VND
VNPT 190059xxxx 5000 VND

Xem thêm tại đây

Đầu số 6xxx - 7xxx - 8xxx

Đầu số Tariff
60xx/70xx/80xx 500 VND/Bản tin
61xx/71xx/81xx 1.000 VND/Bản tin
62xx/72xx/82xx 2.000 VND/Bản tin
63xx/73xx/83xx 3.000 VND/Bản tin
64xx/74xx/84xx 4.000 VND/Bản tin
65xx/75xx/85xx 5.000 VND/Bản tin
66xx/76xx/86xx 10.000 VND/Bản tin
67xx/77xx/87xx 15.000 VND/Bản tin
996 2.000 VND/Bản tin
998 3.000 VND/Bản tin
997 1.5000 VND/Bản tin

Thông tin đầu số 6xxx - tại đây
Thông tin đầu số 7xxx - tại đây
Thông tin đầu số 8xxx - tại đây
top